عمران دهقان

dehghan-new2

عمران دهقان

Dehghan217

عمران دهقان

ddddd

عمـران دهقـان

نویسنده و کارگردان

      • کارشناسی سینما گرایش فیلمنامه نویسی
      • کارشناسی سینما گرایش کارگردانی حرفه ای سینما
      • کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی

ایمیل مدیریت:  andisheno300@gmail.com

تماس با مدیرمسئول و مدیر آموزش