“هنرجوی گرامی ،حداقل میزان پیش پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست هزار تومان می باشد”